Image


Home Kontakt K stažení Info Ceník

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ, účinné od 1. 7.2022.Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen „VP“) upravují podmínky a postup při poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen „služby“) společnosti Daniel Dospiva, se sídlem U kublova 537/1 Praha 4, IČO: 75083531, webové stránky poskytovatele: https://www.internetnapajedla.cz v souladu s osvědčením Českého telekomunikačního úřadu („ČTÚ“) č. 1322, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích („ZoEK“) a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („NOZ“), účastníkům na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen „smlouva“), na území České republiky. .

2. VP, Ceníky služeb, Pravidla při poskytování služeb přístupu k internetu, seznam druhů poskytovaných služeb, popis služeb včetně nabízené a zaručené úrovně jejich kvality, nabídka druhů servisních služeb a další dokumenty zveřejněné na https://www.internetnapajedla.cz, jakož i příp. další ujednání mezi smluvními stranami tvoří nedílnou součást smlouvy (dále jen „smluvní podmínky“). Pojem „smlouva“ používaný v těchto VP označuje také jednotlivé dodatky ke smlouvě s tím, že pro tyto dodatky, týkající se zejména jednotlivých služeb, platí veškerá ustanovení o smlouvách. Ujednání uvedená ve smlouvě mají v případě rozporu vždy přednost před ustanoveními VP

3. Na základě smlouvy, těchto VP a příp. dalších ujednání mezi smluvními stranami se poskytovatel zavazuje poskytovat účastníkovi/uživateli (dále jen „účastník“ nebo „uživatel“) sjednané služby a uživatel se zavazuje tyto služby využívat v souladu se smlouvou a právními předpisy po sjednanou dobu, poskytovat potřebnou součinnost a dodržovat povinnosti vyplývající ze smlouvy i jejích součástí, zejména platit za služby ceny v souladu s těmito VP a platným Ceníkem.

4. Definice pojmů: "

a) adresa zřízení služby – je adresa místa (objektu), ve kterém je umístěno koncové zařízení; "

b) aktivační poplatek – cena za zřízení služby účtovaná poskytovatelem ve výši dle platného Ceníku a splatná zpravidla v hotovosti při podpisu smlouvy; "

c) internet (dále jen „služba Internet“) – veřejná služba elektronických komunikací pevného připojení prostřednictvím komunikační sítě; jednotlivé druhy této služby včetně technických parametrů jsou uvedeny v platném Ceníku poskytovatele na https://www.internetnapajedla.cz/cenik.html; "

d) ceník – je platný Ceník poskytovatele zveřejněný na https://www.internetnapajedla.cz/cenik.html; "

e) data – informace, které lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na záznamových médiích, používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou; "

f) webhostingové služby, nejsou poskytovány ."

g) IP adresa, jedinečný identifikátor síťového rozhraní v Internetu; "

h) koncové zařízení, technické zařízení či vybavení umožňující přístup uživatele ke službám poskytovatele prostřednictvím jeho sítě (např. PC, radiomodem, router, apod.); "

i) koncový bod sítě – fyzický bod (zásuvka, ethernetový port), ve kterém je uživateli poskytován přístup k síti; "

j) (zákaznický účet, administrace) – klientské sekce internetových stránek poskytovatele na adrese https://klient.napanet.cz dostupná uživateli po přihlášení uživatelským jménem a heslem, určená pro zasílání vyúčtování služeb a prokazatelné upozornění na neplacení cen. Uživatel v účtu najde informace o poskytovaných službách a změnách smluvních podmínek, informace o výpadcích a odstávkách služeb, aktualizovat své kontaktní údaje apod.; "

k) číslo smlouvy(pro komunikaci) - číslo, které je účastníkovi přiděleno při uzavření smlouvy či aktivaci služby, a které je poskytovatel oprávněn po účastníkovi požadovat při komunikaci týkající se smluvního vztahu (zejména při požadavku na změnu služby). Tímto číslem se účastník poskytovateli identifikuje. "

l) minimální měsíční plnění – finanční částka uvedená ve smlouvě nebo Ceníku, pod kterou nesmí klesnout rozsah využívaných služeb za jedno zúčtovací období; v případě, že rozsah využívaných služeb klesne pod minimální měsíční plnění, je účastníkovi vyúčtována sjednaná částka minimálního měsíčního plnění. Minimální měsíční plnění se vztahuje ke každé uzavřené smlouvě; "

m) minimální nabízená úroveň poskytovaných služeb – je specifikována v Ceníku (např. u služeb Internetu se jedná o nabízenou rychlost připojení);"

n) minimální zaručená úroveň kvality služeb – je definována měsíční dostupností služeb a u služeb Internet navíc minimální zaručenou rychlostí připojení k internetu uvedenou v Ceníku a Pravidlech při poskytování služeb přístupu k internetu na https://www.internetnapajedla.cz/cenik.html Minimální zaručená úroveň měsíční dostupnosti u všech poskytovaných služeb je 90 %, Dostupností se rozumí poměr doby, během které je služba uživateli dostupná bez poruch z důvodů na straně poskytovatele, k délce celého sledovaného období. Vyjadřuje se v procentech. Měsíční dostupnost se určí následujícím způsobem: měsíční dostupnost (v %) = [(počet hodin v měsíci) – (součet hodin trvání všech poruch v měsíci)] * 100 / (počet hodin v měsíci). Pozn.: Počet hodin v měsíci = 720; o) odpojení služby – úplné zamezení přístupu ke službě, tj. úplné omezení poskytování služby. Po dobu odpojení služby nejsou služby poskytovatelem účtovány; p) omezení poskytování služby – zamezení aktivního přístupu ke službě, tj. částečné omezení poskytování služby. Po dobu omezení poskytování služby jsou služby poskytovatelem účtovány v souladu s platným Ceníkem; obnovení poskytování služby (reaktivace) je možné na základě žádosti účastníka a po zaplacení reaktivačního poplatku ve výši stanovené platným Ceníkem; "

q)porucha (závada) poskytované služby – stav, kdy jeden nebo více parametrů služby (zejména minimální nabízená úroveň a minimální zaručená úroveň kvality poskytovaných služeb) jsou horší než technické parametry uvedené ve smlouvě nebo stav, kdy je provoz služby přerušen z důvodů na straně poskytovatele. Za začátek poruchy se pro určení doby trvání poruchy služby považuje čas jejího ohlášení uživatelem v době trvání poruchy na technickou podporu poskytovatele. Do doby trvání poruchy se započítává pouze doba uplynulá v servisních hodinách Po–Pá 8.30–16.30 hodin, pokud není dohodnuto s uživatelem jinak. Ohlášení poruchy je uživatel povinen učinit telefonicky, a toto vždy potvrdit písemnou formou (emailem nebo dopisem). Porucha je ukončena zprovozněním služby, která byla v poruše, tj. uvedením do smluvního technického stavu. Uživatel ověří funkčnost služby a odsouhlasí poskytovateli čas ukončení poruchy. Do doby trvání poruchy se pro výpočet garantovaných parametrů nezapočítává: "

porucha na vnitřním vedení nebo na koncovém zařízení, které není ve vlastnictví poskytovatele"

doba, po kterou není servisním technikům poskytovatele (za účelem opravy poruchy) umožněn přístup do objektu uživatele či objektu třetí strany s přístupem pod kontrolou uživatele"

doba vzniklá čekáním na prověření funkčnosti prostředků uživatele delší než 30 minut"

přerušení dodávky služby z důvodu plánované pravidelné údržby na straně poskytovatele, která se můžou konat pondělí-pátek každého kalendářního týdne v době mezi 02.00 a 06.00 hodin;"

přerušení dodávky služby způsobené vyšší mocí. "

r) pronájem přenosové trasy – pronájem a servis koncových zařízení, rádiové centrály a aktivních prvků, pronájem koordinovaného frekvenčního pásma; ."

s) síť elektronických komunikací poskytovatele – přenosové systémy, případně spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky umožňující přenos signálů po vedení, rádiem, optickými a elektromagnetickými prostředky apod. bez ohledu na druh přenášené informace (dále jen „síť“); ."

t) SLA (dohodnutá úroveň služeb) – jsou poskytovatelem garantované parametry měsíční dostupnosti služby, maximální doby trvání poruchy služby a definovaný způsob komunikace při provozních problémech u služeb poskytovaných na základě smlouvy. Poskytovatel je připraven poskytovat uživateli za dohodnutou úplatu nadstandardní SLA. "

u) služba aktivace – je služba, v jejímž rámci jsou uživateli sděleny údaje nutné ke konfiguraci koncového zařízení;"

v) služby IPTV – služba digitální televize a doplňkové služby, pro které platí ustanovení čl. VI těchto VP; "

w) technická podpora poskytovatele – přijímá požadavky na řešení technických problémů a objednávky servisních služeb. Telefonní číslo: +420 734695160, email: napanet@napanet.czdale je možne zjískat aktualní informace o poskytovaných službách včetně jejich popisu, nabízené a zaručené úrovně jejich kvality, nabídce druhů servisních služeb a sužeb zákaznické podpory a o všech platných cenách poskytovaných služeb; "

x) účastník – každá fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s poskytovatelem smlouvu; Kde se v těchto podmínkách hovoří o uživateli, může se jím dle povahy věci a logického výkladu rozumět též účastník "

y) Kód zákazníka“ – jedinečný identifikátor přidělený Zákazníkovi Poskytovatelem, které je společně s heslem součástí Smlouvy, slouží k identifikaci Zákazníka a pod kterým je Zákazník oprávněn u Poskytovatele nakupovat či objednávat Služby.


Čl. II PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN A. Práva a povinnosti uživatele (účastníka)1. Uživatel je povinen si zabezpečit hardwarové i softwarové prostředky včetně jejich instalace (dále jen „zařízení uživatele“) a jejich funkčnost a kompatibilitu se službou tak, aby bylo možné připojení ke koncovému bodu sítě poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za funkčnost či provoz těchto zařízení uživatele. Připojení jiných zařízení než zařízení schválených poskytovatelem je možné jen na výlučnou odpovědnost uživatele a v takovém případě neodpovídá ani za funkčnost služby. Seznam zařízení schválených poskytovatelem je uveden na https://www.internetnapajedla.cz/rou.html

2. Uživatel není oprávněn poskytovat služby třetím osobám, pokud nebylo mezi poskytovatelem a účastníkem písemně dohodnuto jinak. V případě porušení těchto povinností je uživatel povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to do 15 dnů ode dne doručení vyúčtování této smluvní pokuty. Vyúčtováním a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody ani její výši.

3. Uživatel není oprávněn změnit místo instalace bez vědomí poskytovatele. Uživatel není oprávněn do zařízení poskytovatele jakkoliv zasahovat ani umožnit takové zásahy třetí osobě, která k takovým zásahům nemá od poskytovatele písemný souhlas, jinak odpovídá v plném rozsahu za škodu v této souvislosti vzniklou. Uživatel je srozuměn a souhlasí s tím, že v případě tzv. FTTH (fiber to the home) připojení je mu dodáváno zařízení potřebné pro poskytování služeb, které v případě neodborné manipulace (poškození, neoprávněné otevření ze strany uživatele ap.) může být zdrojem neviditelného elektromagnetického záření, jež může způsobit poškození zraku.

4. Účastník je povinen nejméně 7 dnů předem informovat poskytovatele o změně údajů týkajících se jeho osoby nebo osoby plátce, pokud je tento odlišný od osoby účastníka (zejména telefonní spojení, korespondenční adresa dle čl. II, A, odst. 5, změna příjmení, změna obchodní firmy, kontaktního emailu dle čl. II, A, odst. 6 ap.), prostřednictvím zákaznického konta nebo písemně doporučenou poštou zaslanou na adresu sídla poskytovatele. Bližší informace o způsobech a lhůtách provádění změn jsou uvedeny v zákaznickém administrčním rozhraní.

5. Účastník si při uzavření smlouvy zvolí adresu, na kterou mu budou zasílány ze strany poskytovatele veškeré písemnosti (korespondenční adresa); se zasíláním písemností souvisejících s touto smlouvu na tuto adresu účastník výslovně souhlasí s tím, že v případě vrácení písemnosti z této adresy se zásilka považuje za doručenou dnem, kdy byla poskytovateli vrácena.

6. Účastník se zavazuje pro korespondenci s poskytovatelem využívat kontaktní email uvedený ve smlouvě. Kontaktní email je účastník oprávněn měnit na administračním účtu nebo prostřednictvím emailove komunikace s poskytovatelem. Zpráva odeslaná poskytovatelem na kontaktní email se považuje bez dalšího za doručenou.

7. Účastník se zavazuje nesdělovat třetím osobám přístupové heslo pro využívání služeb; v případě porušení této povinnosti nese účastník odpovědnost za úkony provedené těmito osobami stejně, jako by je provedl sám.

8. Účastník/uživatel je povinen poskytovateli umožnit provádění prací souvisejících s dodávkou služeb, opravami, údržbou, změnou, přemístěním či demontáží ap. zařízení poskytovatele v prostorách místa instalace/místa koncového bodu. Pokud výše uvedené nebude poskytovateli umožněno, není poskytovatel povinen plnit své povinnosti vyplývající ze smlouvy; účastníkovi není v těchto případech garantována úroveň kvality poskytované služby. Pokud v důsledku shora uvedených jednání či opomenutí nebo jiného porušování smlouvy ze strany účastníka/uživatele dojde ke snížení kvality služby, nemá účastník/uživatel nárok na náhradu takto vzniklé škody, ani na vrácení ceny za službu nebo její poměrné části.

9. Účastník/uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel vede elektronickou databázi uživatelem uskutečněných operací v rámci své sítě i mimo ni a uděluje poskytovateli souhlas s příp. měřením objemu dat přenesených technickými prostředky poskytovatele, měřením odezvy přes protokol ICMP (ping), popř. jinými činnostmi obdobného charakteru. Tím není dotčena ochrana osobních, provozních či lokalizačních údajů dle platných právních předpisů.

10. Uživatel má právo přístupu ke všem běžným službám sítě internet bez technických omezení ze strany poskytovatele, vyjma případů uvedených ve VP (zejména viz např. čl. II, A, odst. 13, čl. II, B, odst. 4, 8, 10, 12), ve smlouvě anebo stanovených právním předpisem či uložených individuálním správním aktem.

11. Uživatel je srozuměn a výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn provádět dálkovou správu koncových zařízení potřebných k řádnému poskytování služeb (routery,atd. ), a to jak zařízení ve vlastnictví uživatele, tak zařízení ve vlastnictví poskytovatele (tj. která uživatel užívá na základě smlouvy o nájmu či o výpůjčce) za účelem jejich konfigurace, rekonfigurace či servisu koncového zařízení. Tento souhlas je uživatel oprávněn kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu písemně odvolat. Odvolání souhlasu je účinné následující pracovní den po jeho doručení poskytovateli. V případě, že je uživatel vlastníkem koncového zařízení, zavazuje se poskytnout poskytovateli součinnost potřebnou ke vzdálené správě.

12. Pokud účastník užívá na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní zařízení, jehož vlastníkem je poskytovatel (popř. třetí osoba, s jejímž souhlasem poskytovatel zařízení účastníkovi dočasně poskytl), je účastník po ukončení smluvního vztahu toto zařízení povinen ve lhůtě 14 dnů vrátit poskytovateli. V případě nevrácení zařízení je poskytovatel oprávněn vyúčtovat účastníkovi cenu nevráceného zařízení ve výši dle Ceníku platného ke dni uzavření smlouvy. Ohledně vyúčtování ceny nevráceného zařízení (tedy zejména jeho doručení a splatnosti) platí ustanovení čl. V odst. 2, 3 VP obdobně.

13. Účastník/uživatel se dále zavazuje zejména:

a) nepokoušet se o průnik do jiných datových sítí či služeb, pro které nemá oprávnění k přístupu nebo k jejich užívání není oprávněn;

b) nepoužívat služby ani zařízení poskytovatele k porušení autorizace nebo bezpečnosti jakéhokoliv hostitele, datové sítě nebo účtu, jakož i získání neoprávněného přístupu do koncového zařízení jiného uživatele, k jeho softwaru nebo datům ani nepoužívat či nešířit jakékoliv prostředky nebo nástroje ohrožující bezpečnost datové sítě nebo umožňující její narušování;

c) zdržet se jakýchkoliv jednání porušujících etická pravidla chování na síti Internet, zejména nezasílat prostřednictvím elektronické pošty nevyžádané hromadné zprávy (tzv. spamming), neskenovat porty apod.;

d) uhradit veškeré náklady vzniklé poskytovateli v souvislosti s dohledáváním plateb, rozesíláním upomínek, dodání upozornění na zjednání nápravy a náklady spojené s vymáháním pohledávek dle Ceníku poskytovatele. ;

Za každé jednotlivé porušení výše uvedených povinností je poskytovatel oprávněn okamžitě omezit nebo přerušit poskytování služeb, a to i bez předchozího upozornění a je oprávněn vyúčtovat účastníkovi smluvní pokutu ve výši 500 Kč, pokud není v Ceníku uvedeno jinak. Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování. Vyúčtováním a zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody.

14. Úkony učiněné v administračním rozhraní je platné stejně, jako by byly učiněny písemně a účastníkem podepsány.


B. Práva a povinnosti poskytovatele1. Poskytovatel zřídí (aktivuje) službu do 30 dnů ode dne doručení objednávky služby, pokud nebude na základě výslovné žádosti účastníka dohodnuto jinak.

2. Poskytovatel je povinen přidělit účastníkovi při uzavření smlouvy nebo při aktivaci služby identifikační číslo.

3. Poskytovatel si vyhrazuje právo měnit po dobu trvání smluvního vztahu IP adresy přidělené účastníkovi a provádět i další technické změny nutné pro řádné poskytování služby s tím, že účastník nemá v této souvislosti nárok na náhradu případně mu vzniklé škody a je povinen při provádění takových technických změn poskytnout poskytovateli potřebnou součinnost.

4. Důsledky neplacení cen za služby: poskytovatel je povinen zajistit v případě, že účastník nezaplatí ve lhůtě splatnosti vyúčtování ceny za služby (nebo v případě veřejné telefonní služby platí soustavně opožděně, tj. zaplatil nejméně 2 po sobě následující vyúčtování ceny po lhůtě splatnosti, anebo soustavně neplatí, tj. nezaplatil nejméně 3 vyúčtování ceny) nebo neplní další smluvní podmínky, aby účastníkovi bylo prokazatelně dodáno upozornění s uvedením náhradního termínu plnění či zjednání nápravy ne kratšího než 1 týden. Pokud ve stanoveném termínu účastník nezjedná nápravu či služby nezaplatí, poskytovatel má právo omezit poskytování služby zamezením aktivního přístupu ke službě (služby jsou ze strany poskytovatele stále účtovány v plné výši). Poskytovatel je v tomto případě oprávněn omezit také poskytování servisních služeb a technickou podporu. Při soustavném neplacení či soustavném opožděném placení za služby má poskytovatel právo ukončit poskytování této služby a smlouvu s okamžitou platností ukončit. Za porušení smluvních povinností, resp. nezaplacení vyúčtování ceny za služby, se považuje také i jen částečná platba za službu; i v případě takového částečného zaplacení je tedy poskytovatel oprávněn službu omezit, následně odpojit a smlouvu ukončit.

5. Poskytovatel je oprávněn odmítnout uzavření smlouvy či dodatku v případě, že eviduje za účastníkem jakékoliv neuhrazené pohledávky, a to až do doby jejich úplného uhrazení včetně příslušenství, a dále v případech, kdy účastník úmyslně uvedl nesprávné osobní či identifikační údaje.

6. Poskytovatel je oprávněn odmítnout uzavření smlouvy či dodatku rovněž v případě, že účastník vstoupil do likvidace, bylo proti jeho osobě zahájeno a probíhá insolvenční řízení nebo návrh na zahájení insolvenčního řízení byl zamítnut pro nedostatek majetku a dále v případě, že má účastník záznam v Centrální evidenci exekucí (pokud některá z těchto skutečností nastane v průběhu trvání smlouvy, je poskytovatel oprávněn i bez předchozí výzvy ke zjednání nápravy smlouvu s okamžitou účinností vypovědět).

7. Poskytovatel poskytuje služby v zaručené úrovni kvality jednotlivých služeb uvedené v čl. I odst. 4 VP nebo v platném Ceníku, a to v souladu se ZoEK a opatřeními vydanými ČTÚ. Poskytovatel neodpovídá ani za kvalitu a obsah služeb poskytovaných jinými poskytovateli služeb včetně zahraničních poskytovatelů, ani za kvalitu a obsah služeb třetích stran, při jejichž poskytování je využívána síť poskytovatele.

8. Poskytovatel se zavazuje odstranit závady na své straně zpravidla do dvou pracovních dnů od jejich nahlášení uživatelem na technickou podporu, a to s výjimkou objektivních důvodů, pro které nelze odstranění závady či poruchy provést, jako např. nepřístupnost koncového bodu, přerušení dodávky elektrické energie a s výjimkou závad či poruch vzniklých z titulu vyšší moci (tj. okolností nezávislých na vůli poskytovatele).

Pokud službu bylo možné využít jen částečně nebo ji nebylo možné využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně poskytovatele (není tedy dodržena minimální zaručená úroveň kvality služeb), je tento povinen zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě s účastníkem zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem. V případě, že dojde zaviněním poskytovatele k souvislému přerušení dodávky služeb v jednom dni na dobu více než 6 hodin od nahlášení této závady uživatelem, má uživatel právo na snížení měsíční ceny o jednu dvacetinu. Pokud dojde zaviněním poskytovatele k souvislému přerušení dodávky služeb na dobu více než pět dní v jednom kalendářním měsíci, snižuje se měsíční cena v plné výši. Za přerušení dodávky služeb se nepovažuje omezení poskytování služby či služeb v důsledku porušování povinností vyplývajících uživateli ze smlouvy snížení kvality či nedostupnost služeb v době tzv. plánované pravidelné údržby na straně poskytovatele a všechny stavy, které není možné považovat za poruchu. Poskytovatel není povinen uhradit uživateli náhradu škody, která vznikne v důsledku přerušení služby nebo vadného poskytnutí služby. Nároky z uvedeného vyplývající je povinen uživatel uplatnit bez zbytečného odkladu u poskytovatele jako reklamaci postupem dle čl. III. VP.


9. Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah uživatelem přenášených zpráv (informací).

10. Pro zabránění naplnění kapacity připojení či jejího překročení používá poskytovatel následující postupy: v případě naplnění kapacity připojení u datových služeb dochází k omezení rychlosti připojení všech aktivních uživatelů sítě.

11. Účastník bere na vědomí, že opatření přiměřeného řízení provozu mohou mít dopad na kvalitu a dostupnost poskytovaných služeb přístupu k internetu a mohou tedy způsobit jejich omezení. Omezení služeb (zejména snížení rychlosti a prodloužení odezvy) se projeví rovnoměrně u veškerých služeb, k nimž je přistupováno prostřednictvím sítě internet. Tato omezení nejsou porušením smlouvy ze strany poskytovatele. Tato opatření nemají dopad na ochranu soukromí a osobních údajů účastníka (s výjimkou situací, kdy poskytovatel plní povinnosti stanovené platnými právními předpisy).

12. V případě narušení bezpečnosti a integrity sítě, bezpečnosti služby nebo při zjištění jejich ohrožení nebo zranitelnosti může poskytovatel přijmout následující druhy opatření: (i) blokovat narušující datový provoz; (ii)omezit nebo úplně zamezit přístupu uživatele do sítě poskytovatele; (iii.)ukončit smlouvu s účastníkem a odpojit uživatele od datové sítě poskytovatele; současně poskytovatel informuje účastníka o těchto skutečnostech na kontaktní email nebo tel. Postupy či opatření se aktivují při narušení bezpečnosti a integrity sítě, bezpečnosti služby nebo při zjištění jejich ohrožení nebo zranitelnosti. Dalšími postupy generálními a permanentně sledovanými jsou: dodržení právních předpisů, včetně rozhodnutí soudu nebo veřejných orgánů s příslušnou pravomocí; zachování integrity a bezpečnosti sítě; zabránění hrozícímu přetížení sítě a zmírnění účinků výjimečného nebo dočasného přetížení sítě, kdy se všemi kategoriemi provozu bude nakládáno stejně.


Čl. III REKLAMACE A LHŮTY PRO JEJICH UPLATNĚNÍ


1. Účastník nebo osoba účastníkem zmocněná na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy má právo uplatnit reklamaci na vyúčtování ceny služeb nebo na poskytovanou službu (včetně reklamací proti rozsahu nebo kvalitě služeb).

2. Reklamace se uplatňují písemně na email:napanet@napanet.cz Reklamace by měla obsahovat zejména: jméno, příjmení nebo obchodní firmu či název účastníka, adresu trvalého bydliště nebo sídla nebo místa podnikání, adresu místa připojení, číslo smlouvy, popis reklamované služby, popis závady; v případě reklamace směřující proti vyúčtování ceny za poskytnutou službu také spornou částku, sporné období a číslo faktury.

3. Reklamaci na vyúčtování ceny služby je účastník oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne dodání vyúčtování ceny za poskytnutou službu, jinak právo zanikne. Není-li vzhledem k druhu poskytované služby vyúčtování ceny dodáváno, je oprávněn reklamaci uplatnit do 2 měsíců ode dne poskytnutí služby. Podání reklamace nemá odkladný účinek vůči splnění povinnosti uhradit vyúčtovanou cenu, Úřad je však v odůvodněných případech oprávněn na žádost tohoto účastníka, popřípadě uživatele rozhodnout, že podání reklamace má odkladný účinek. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat..

4. Reklamaci na poskytnutou službu je účastník oprávněn uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí služby, jinak právo zanikne.

5. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci na vyúčtování ceny nebo na poskytování služeb bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne doručení reklamace. Pokud vyřízení reklamace vyžaduje projednání se zahraničním provozovatelem, je poskytovatel povinen reklamaci vyřídit nejpozději do 2 měsíců ode dne jejího doručení. Doručení vyřízení reklamace musí být provedeno prokazatelným způsobem.

6. Pokud dojde k vyúčtování ceny v neprospěch účastníka, je poskytovatel povinen vrátit mu rozdíl ceny nejpozději do jednoho měsíce ode dne vyřízení reklamace buď formou vystaveného dobropisu nebo formou cenového zvýhodnění (slevy) při dalším vyúčtování, nebylo-li dohodnuto písemně jinak. Pokud službu bylo možno využít jen částečně, anebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického nebo provozního charakteru na straně podnikatele poskytujícího službu, je tento povinen zajistit odstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě s účastníkem, který je koncovým uživatelem, zajistit poskytnutí služby náhradním způsobem. Podnikatel poskytující službu elektronických komunikací není povinen nahradit jejím uživatelům škodu, která jim vznikne v důsledku přerušení služby nebo vadného poskytnutí služby.

7. Nevyhoví-li poskytovatel reklamaci podané na vyúčtování ceny služby nebo na poskytnutou službu, je účastník oprávněn podat u Českého telekomunikačního úřadu návrh na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne doručení vyřízení reklamace. Podrobnosti stanoví ZoEK.

8. Postup při vyřizování reklamací dle čl. III VP se nevztahuje na movité věci pronajaté, zapůjčené anebo zakoupené od poskytovatele (zařízení potřebná k užívání služeb). V takových případech se pro vyřízení reklamací použijí obecné právní předpisy, zejména občanský zákoník.

9. Účastník je oprávněn obracet se na poskytovatele se stížnostmi týkajícími se práv a povinností ze smlouvy, se stížnostmi je rovněž oprávněn se obrátit na Český telekomunikační úřad.

10. Poskytovatel při vyřizování reklamací na poskytovanou službu usiluje o dodržování principů technologické a síťové neutrality, tj. nakládat při poskytování služeb přístupu k internetu s veškerým provozem stejně, bez diskriminace, omezení nebo narušování a bez ohledu na odesílatele a příjemce, na obsah, ke kterému se přistupuje nebo který se šíří, na používané či poskytované aplikace nebo služby nebo na použité koncové zařízení. Výjimkou mohou být zejména případy nastavení opatření přiměřeného řízení provozu, která jsou však vždy transparentní, nediskriminační a přiměřená a nejsou založená na obchodních cílech.Čl. IV SMLOUVA, JEJÍ UZAVŘENÍ, TRVÁNÍ A UKONČENÍ1. Platnost smlouvy: smlouva je platná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouvu podepisuje účastník nebo osoba jím zmocněná na základě plné moci s úředně ověřenými podpisy (povinnost předložit plnou moc s úředně ověřenými podpisy platí také v případě veškerých změn objednaných služeb či při ukončení smlouvy, a to i v případě manželů).

2. Účinnost smlouvy: smlouva je účinná ode dne zahájení poskytování služby (den aktivace služby);

3. V případě, že první smlouva mezi účastníkem a poskytovatelem byla uzavřena písemně, mohou být další smlouvy a dodatky uzavírány a změny cen či druhů služeb prováděny rovněž nepísemně (elektronicky, prostředky komunikace na dálku – např. prostřednictvím telefonu s hlasovou obsluhou). V takovém případě je poskytovatel oprávněn za účelem identifikace účastníka požadovat identifikační číslo; smlouva (či dodatek) je zpravidla účinná okamžikem jejího telefonického uzavření, resp. akceptace změn ze strany účastníka.

4. Je-li první smlouva s účastníkem uzavírána distančním způsobem bez současné účasti obou stran (tento způsob uzavření smlouvy je možný pouze v případě služby Internet), je smlouva uzavírána a podepisována elektronickou formou, kdy účastník vyplní veškeré údaje v elektronické verzi smlouvy a takto vyplněnou smlouvu současně s udělením souhlasu s těmito VP elektronicky odešle poskytovateli, který doručení smlouvy účastníkovi potvrdí a neprodleně provede aktivaci služby. O aktivaci poskytovatel informuje účastníka současně s výzvou k úhradě jednorázové vratné zálohy na služby (viz čl. V odst. 4), kterou je možné v tomto případě uhradit v hotovosti osobně na ZC, bankovním převodem a tato musí být uhrazena nejpozději do 24 hodin od okamžiku odeslání výzvy k její úhradě. V případě, že jednorázová vratná záloha (je-li požadována) nebude v uvedené lhůtě účastníkem uhrazena, smlouva zaniká bez jakýchkoliv nároků ze strany účastníka.

5. Po uzavření smlouvy distančním způsobem poskytovatel zašle účastníkovi na kontaktní email potvrzení o uzavření smlouvy obsahující kompletní smluvní podmínky, tj. uzavřenou Smlouvu, VP, Ceník a Pravidla při poskytování služeb přístupu k internetu.

6. V případě uzavření smlouvy resp. smluvních ujednání způsobujících změnu či zánik smluvního vztahu u účastníka, který je spotřebitelem, distančním způsobem (mimo obchodní prostory poskytovatele) je smlouva poskytovatelem archivována po dobu stanovenou platnými právními předpisy a je přístupná a uložená na ZC poskytovatele; přístup ke smlouvě bude účastníkovi umožněn na základě jeho žádosti. Tím není dotčeno právo účastníka na zaslání uzavřené smlouvy či její změny v textové podobě ihned po jejich uzavření. Smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce. V případě uzavření smlouvy osobami a způsobem uvedeným v tomto odstavci je účastník oprávněn odstoupit písemně od smlouvy bez uvedení důvodu a bez sankce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy je třeba uplatnit písemně emailem napane@napanet.cz Účastník je povinen uhradit poměrnou část ceny služby za dobu od jejího zřízení do dne účinnosti odstoupení od smlouvy.

7. Doba, na kterou je smlouva uzavřena: smlouva se uzavírá na dobu určitou, neurčitou nebo na neurčitou s dohodnutou minimální dobou trvání smluvního vztahu (dále jen „minimální doba trvání“ nebo „minimální doba“) v délce uvedené ve smlouvě, a to dle podmínek konkrétní služby. Doba trvání smlouvy je počítána ode dne její účinnosti.

8. Smlouva na dobu určitou a její prodloužení: pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou, poskytovatel informuje účastníka, který je spotřebitelem nebo který je podnikající fyzickou osobou, způsobem, který si zvolil pro zasílání vyúčtování, nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 měsíc před uplynutím účinnosti smlouvy sjednané na dobu určitou, o blížícím se ukončení smlouvy a možnosti jejího prodloužení na stejnou dobu, na jakou byla smlouva uzavřena. Pokud účastník neudělí svůj souhlas s prodloužením smlouvy, přechází smlouva uplynutím sjednané doby bez dalšího na dobu neurčitou s tím, že ceny služeb jsou počínaje dnem přechodu smlouvy na dobu neurčitou účtovány ve výši dle Ceníku poskytovatele platného ke dni účinnosti změny smlouvy na dobu neurčitou. V případě účastníků se smlouvou na dobu určitou, kteří nejsou spotřebiteli anebo nejsou podnikajícími fyzickými osobami, se smluvní strany dohodly, že pokud účastník nevyjádří nejpozději 30 dnů před uplynutím doby, na kterou je smlouva uzavřena, vůli smlouvu ukončit, prodlužuje se smlouva bez dalšího o stejnou dobu, na kterou byla uzavřena; toto ujednání lze použít i opakovaně.

9. Účastník i poskytovatel jsou oprávněni smlouvu kdykoliv zrušit i bez uvedení důvodu písemnou výpovědí.

10. V případě uzavření smlouvy na dobu určitou nebo na dobu neurčitou s minimální dobou trvání je účastník povinen využívat službu po sjednanou dobu, na kterou byla smlouva uzavřena, anebo po minimální dobu trvání uvedenou ve smlouvě a zavazuje se tedy po dobu trvání smlouvy anebo po dohodnutou minimální dobu smlouvu nevypovědět; porušení této povinnosti (smlouvu nevypovědět a tedy využívat službu po sjednanou dobu) se považuje za porušení smluvních podmínek a poskytovatel je oprávněn účastníkovi vyúčtovat smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty:

a) pro účastníky, kteří jsou spotřebiteli nebo podnikajícími fyzickými osobami, je určena jako jedna dvacetina součtu měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy nebo dohodnuté minimální doby trvání, nebo jedna dvacetina součtu minimálních sjednaných měsíčních plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy nebo dohodnuté minimální doby trvání smluvního vztahu (tedy za období ode dne účinnosti ukončení smlouvy do konce sjednané doby či minimální doby trvání). Výše úhrady se počítá z částky placené v průběhu trvání smlouvy, a pokud je poskytována sleva oproti ceníkové ceně, nelze určit výši úhrady z ceníkové ceny. Smluvní pokuta může být požadována, pouze pokud smlouva skončí do tří měsíců od jejího uzavření.

b) pro účastníky, kteří nejsou spotřebiteli, je určena jako součet měsíčních paušálů nebo minimálních měsíčních plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy nebo dohodnuté minimální doby trvání smluvního vztahu (tedy za období ode dne účinnosti ukončení smlouvy do konce sjednané doby či minimální doby trvání).

Smluvní pokutu ve výši uvedené shora je poskytovatel oprávněn vyúčtovat účastníkovi také v případě, že k ukončení smlouvy před sjednanou dobou nebo dohodnutou minimální dobou trvání smluvního vztahu došlo odstoupením či výpovědí ze strany poskytovatele, avšak z důvodu zavinění na straně účastníka (z důvodu porušování smluvních podmínek účastníkem). Nárok poskytovatele na vyúčtování a/nebo zaplacení smluvní pokuty nezaniká ukončením smlouvy.


11. Výpovědní doba činí 30 dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla výpověď doručena. Výpověď musí být podána elektronicky na email:napanet@napanet.cz.

12. Bylo-li na základě smlouvy účastníkovi poskytnuto koncové zařízení za zvýhodněných podmínek, pak v případě porušení povinnosti účastníka využívat služby po dobu, na kterou je smlouva uzavřena, nebo po dohodnutou minimální dobu trvání smluvního vztahu, poskytovatel doúčtuje účastníkovi cenu koncového zařízení do plné výše dle Ceníku platného ke dni uzavření smlouvy. Zřídil-li poskytovatel účastníkovi služby za zvýhodněných podmínek, pak v případě porušení povinnosti účastníka využívat služby po dobu, na kterou je smlouva uzavřena, nebo po dohodnutou minimální dobu trvání, poskytovatel doúčtuje účastníkovi aktivační poplatek (poplatek za zřízení služby) do plné výše dle Ceníku platného ke dni uzavření smlouvy.

13. Účastník je oprávněn žádat změnu nebo doplnění poskytovaných služeb, prostřednictvím emailu napanet@napanet.cz základě písemné žádosti obsahující identifikační údaje účastníka a popis požadovaných změn. Provedení změny je možné nejdříve k 1. dni měsíce následujícího po měsíci, v němž byla žádost o změnu poskytovateli doručena, nebo v termínu pozdějším dle požadavku účastníka, pokud nebylo dohodnuto jinak. V případě, že je smlouva uzavřena na dobu určitou, je poskytovatel oprávněn odmítnout provedení požadované změny.

14. Dojde-li na základě žádosti účastníka ke změně smlouvy před zřízením služby nebo před zahájením poskytování služby (např. změna umístění koncového zařízení), je účastník povinen nahradit poskytovateli náklady za již uskutečněné práce a výkony.

15. Účastník má právo bez sankce ukončit smluvní vztah s poskytovatelem v případě změny náležitostí smlouvy uvedených v § 63 odst. 1 písm. c) až p) a r) ZoEK ke dni nabytí účinnosti této změny, pokud nové podmínky nebude účastník akceptovat. Toto právo musí účastník uplatnit do dne účinnosti změny, jinak toto právo zaniká. Oznámení o změně poskytuje poskytovatel účastníkovi způsobem, který si zvolil pro zasílání vyúčtování, to vše nejméně 1 měsíc před účinností změny. Právo takto ukončit smluvní vztah účastník nemá, jestliže dojde ke změně smlouvy na základě změny právní úpravy nebo na základě rozhodnutí ČTÚ.

16. V případě, že smlouva s pozdějším datem uzavření plně nahradí smlouvu dřívější, závazky účastníka z předcházející smlouvy nezanikají a přecházejí na smlouvu pozdější (v takových případech se z účastníkem poskytnutých finančních plnění uhradí přednostně nejstarší pohledávky poskytovatele za účastníkem, a to z kterékoliv z navazujících smluv; to platí zejména v případech, kdy zaslaná platba není jednoznačně identifikována jako platba na konkrétní vyúčtování, tj. není opatřena variabilním symbolem příslušným pro konkrétní vyúčtování).

17. Odstoupení od smlouvy: v případě opakovaného porušení kterékoli povinnosti vyplývající ze smlouvy a těchto VP, Ceníku nebo jiných smluvních ujednání jednou smluvní stranou, a pokud tato strana nezjednala nápravu v dodatečné jí poskytnuté lhůtě, která nesmí být kratší než 1 týden (např. viz § 65 odst. 2 ZoEK), je druhá smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit s účinností ke dni doručení odstoupení.

18. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména:

 v případě prodlení účastníka s placením cen za služby či porušování jiných smluvních podmínek;

 pokud poskytovatel ztratí oprávnění k poskytování služeb dle smlouvy;

 pokud dojde k ukončení smlouvy mezi poskytovatelem a vlastníkem příslušné nemovitosti o umístění technologie umožňující poskytování služeb poskytovatelem;

 nastanou-li při instalaci anebo provozu koncového bodu nepředvídané okolnosti, které poskytovateli znemožní dodávku objednaných služeb;

 pokud účastník uvedl ve smlouvě nepravdivý údaj, neoznámil poskytovateli změnu údajů ve smlouvě nebo mu bezdůvodně odmítá poskytnout součinnost při plnění předmětu smlouvy.

19. Účastník je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v případě, že dojde ze zavinění poskytovatele k souvislému přerušení dodávky služeb na dobu více než pět dnů v průběhu jednoho kalendářního měsíce. To neplatí, pokud k přerušení došlo či dochází z důvodů na straně uživatele (tj. např. v případě, že v důsledku porušování smluvních povinností došlo k omezení poskytování služeb účastníkovi/uživateli).

Účastník, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti (tj. spotřebitel – smlouva není uzavírána na IČ), je oprávněn odstoupit písemně od smlouvy také v případě, že smlouva byla uzavřena prostředkem komunikace na dálku (tj. telefonicky nebo prostřednictvím webových stránek provozovatele), a to i bez uvedení důvodu a bez sankce, ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy; nedošlo-li do té doby k poskytnutí služeb poskytovatelem, může účastník od smlouvy odstoupit do jednoho měsíce. Odstoupení od smlouvy je třeba uplatnit elektronicky: na emailu: napanet@napanet.cz.


ČL. V CENY ZA SLUŽBY, PLATEBNÍ PODMÍNKY, VYÚČTOVÁNÍ CENY1. Účastník/uživatel je povinen zaplatit ceny za veškeré poskytnuté služby ve výši dle smlouvy a dle Ceníku poskytovatele platného v den poskytnutí služby, pokud nebylo v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Aktuálně platný Ceník poskytovatele je přístupný na ZC a na https://www.internetnapajedla.cz/cenik.html;

Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit jednostranně ceny za poskytované služby v důsledku změn platných právních předpisů (zejména změna sazby DPH, správní poplatky atd.).

2. Zaplacením ceny za poskytovanou službu se rozumí její připsání na účet poskytovatele (v případech plateb inkasem z účtu, na základě trvalého či jednorázového příkazu, vkladem na účet) nebo složení hotovosti. Pokud není ve smlouvě, ceníku nebo těchto VP uvedeno jinak, jsou ceny za služby a veškeré další poskytovatelem vyúčtované částky splatné nejpozději do 15 dnů ode dne doručení vyúčtování. Způsob platby cen za poskytnuté služby je dohodnut ve smlouvě.

3. Poskytovatel a účastník se tímto dohodli a účastník výslovně souhlasí s tím, že poskytovatel bude předkládat účastníkovi vyúčtování ceny za poskytnuté služby v elektronické formě v zákaznické administraci a zasláním vyúčtování na kontaktní email. Účastník je oprávněn v zákaznickém účtu zadat další emailové adresy pro zasílání vyúčtování. Vyúčtování je předkládáno v termínu nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který je vyúčtování vystaveno. Vyúčtování předkládané v zákaznickém účtu se považuje za doručené účastníkovi v den zveřejnění tohoto vyúčtování v kontu.

4. Poskytovatel může vyúčtovat uživateli při uzavření smlouvy jednorázovou vratnou zálohu ve výši uvedené ve smlouvě. Záloha je splatná ke dni uzavření smlouvy, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Záloha bude vrácena uživateli nejpozději do 15 dnů po skončení smluvního vztahu. Nesplní-li však uživatel veškeré finanční závazky vůči poskytovateli, bude záloha nejprve použita k jejich uhrazení.

5. Ceny za poskytované služby se začínají účtovat ode dne jejich aktivace. Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. Pokud bude při/po vystavení vyúčtování zjištěno, že u některé služby byla účtována částka nižší, než odpovídá skutečnému poskytnutí služby, je poskytovatel oprávněn částku dodatečně doúčtovat.

6. Účastník je odpovědný za řádnou identifikaci svých plateb, tj. zejména za uvedení správného čísla účtu příjemce (poskytovatele) a variabilního symbolu. V případě částečné úhrady bude taková úhrada započtena na konkrétní pohledávku, pokud je platba řádně identifikována zejména variabilním symbolem; v případě nedostatečné identifikace částečné platby je poskytovatel oprávněn takovou platbu započítat na pohledávky nejdříve splatné (nejstarší). Rovněž platby uhrazené účastníkem na základě trvalého příkazu k úhradě je poskytovatel oprávněn použít přednostně pro úhradu nejdříve splatných pohledávek účastníka, pokud účastník nespecifikoval, pro úhradu které pohledávky je platba určena.

7. Jestliže právnická či podnikající fyzická osoba má s poskytovatelem uzavřeno více smluv na více služeb a je jí na základě dohody s poskytovatelem zasíláno jediné vyúčtovaní ohledně všech jí poskytovaných služeb, je poskytovatel oprávněn v případě neuhrazení celé částky uvedené na takovém vyúčtování omezit účastníkovi poskytování všech služeb na takovém vyúčtování uvedených.

8. Způsob úhrady cen za služby, jakož i druhy či parametry poskytovaných služeb mohou být měněny na základě žádosti účastníka. Návrh na takovou změnu je smluvní strana povinna druhé smluvní straně oznámit nejméně 30 dnů přede dnem, kdy má k navrhované změně dojít, a to na email: napanet@napanet.cz, příp. telefonicky. Tyto změny nelze provádět častěji než jedenkrát v kalendářním měsíci, nedohodnou-li se smluvní strany v každém konkrétním případě jinak. Tentýž postup platí u změn objednaných služeb dle aktuální nabídky poskytovatele s tím, že tuto změnu nelze provést častěji než jedenkrát v kalendářním měsíci a změna bude zpravidla zrealizována nejpozději k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla žádost doručena, pokud není uvedeno u jednotlivých služeb jinak.

9. Pokud účastník uhradil poskytovateli předem ceny za služby a služby následně v souvislosti s ukončením smlouvy způsobem dohodnutým mezi smluvními stranami již nevyužíval, má právo na vrácení poměrné části zaplacených cen; tato část bude vrácena na základě písemné žádosti účastníka, ne však dříve, než po vystavení posledního vyúčtování poskytovatelem.

10. Poskytovatel a účastník se mohou dohodnout na poskytnutí slevy na služby. Sleva může být poskytnuta za podmínek řádného plnění smluvních povinností ze strany účastníka (tím se rozumí zejména včasná úhrada poskytovaných služeb a využívání služeb po dobu, na kterou je smlouva uzavřena, nebo po dohodnutou minimální dobu trvání) nebo jako jiná (speciální) sleva za podmínek dohodnutých ve smlouvě. Účastník bere na vědomí, že ukončení smlouvy před uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána, nebo před uplynutím dohodnuté minimální doby trvání znamená nesplnění podmínek pro poskytnutí slevy, a poskytovatel je oprávněn požadovat vrácení vyčerpané slevy (tj. vystavit opravné vyúčtování a doúčtovat cenu služeb do plné výše dle Ceníku platného ke dni uzavření smlouvy, nebo ke dni prodloužení smlouvy opětovně na dobu určitou), jelikož nárok na slevu v takovém případě nevznikl.ČL. VII SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ1. Účastník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy a těchto VP na jinou osobu.

2. Smluvní strany se zavazují řešit spory týkající se předmětu smlouvy přednostně mimo soudní, rozhodčí či správní řízení, tj. o takové vyřešení se vždy pokusit. Správním orgánem příslušným k řešení sporů ze smlouvy je Český telekomunikační úřad, případně soud, a to v případech, kdy mezi smluvními stranami nebyla sjednána rozhodčí doložka. Účastník, který je spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování služeb či jiné uzavřené smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je pro oblast služeb elektronických komunikací Český telekomunikační úřad (www.ctu.cz), pro oblast ostatních poskytovaných služeb (např. nájem a výpůjčka zařízení) a pro případ prodeje zařízení je tímto subjektem Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

3. Smluvní strany se zavazují zachovávat vzájemně mlčenlivost o skutečnostech důvěrné povahy a důvěrných informacích, které se dozvěděly v souvislosti se smlouvou a její realizací, jakož i v průběhu jednání a takové informace nesdělovat či nezpřístupňovat třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany (s výjimkami stanovenými platnými právními předpisy).

4. Skutečnosti smlouvou a těmito VP výslovně neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ZoEK a NOZ.

5. Smlouvu a tyto VP, jakož i další součásti smlouvy, je poskytovatel oprávněn v souladu s ustanovením § 63 odst. 6 ZoEK měnit či doplňovat. O změně smluvních podmínek poskytovatel vyrozumí účastníka nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti změny způsobem, který si účastník zvolil pro zasílání vyúčtování v zákaznickém účtu, zveřejněním na https://www.internetnapajedla.cz/ Pokud by se jednalo o změnu smluvních podmínek dle § 63 odst. 1 písm. c) až p) a r) ZoEK, pak má účastník právo od smlouvy odstoupit. Právo ukončit smlouvu podle tohoto ustanovení nevzniká, pokud dojde ke změně smlouvy na základě změny právní úpravy nebo v případě změny smlouvy podle § 63 odst. 5 ZoEK. Nové smluvní podmínky vždy ruší a v plném rozsahu nahrazují podmínky předcházející, a to počínaje dnem účinnosti nových podmínek.

6. Poskytovatel je oprávněn práva a povinnosti z této smlouvy převést na třetí osobu i bez souhlasu účastníka.

7. Poskytovatel zpracovává osobní údaje účastníka a jeho provozní a lokalizační údaje v souladu s Prohlášením o ochraně osobních, provozních a lokalizačních údajů společnosti Daniel Dospiva, které je součástí smlouvy a je zveřejněno na https://www.internetnapajedla.cz/.

8. Tyto VP nabývají účinnosti 14. 2. 2021.

V Napajedlích 14.2. 2021

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH, PROVOZNÍCH A LOKALIZAČNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI Daniel Dospiva, IČ 75083531


(dále jen „Prohlášení“)

ČL. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ A DEFINICE POJMŮ


1. Účelem tohoto Prohlášení je určení základních pravidel a zásad, za kterých jsou ze strany společnosti Daniel Dospiva, se sídlem U Kublova 537/1, Praha 4 IČ:75083531 (dále jen „poskytovatel“) zpracovávány osobní, provozní a lokalizační údaje účastníků či uživatelů služeb elektronických komunikací, případně dalších služeb (dále jen „účastník“ nebo „subjekt údajů“), jichž je společnost poskytovatelem a dále poskytnutí potřebných informací účastníkům o tomto zpracování, o podmínkách zpracování, jakož i o právech a povinnostech účastníků jako subjektů údajů.

2. Toto Prohlášení je zpracováno a ochrana údajů je poskytovatelem zabezpečována v souladu s platnou právní úpravou týkající se ochrany osobních, provozních a lokalizačních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) a v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění (dále jen „ZoEK“) a souvisejícími právními předpisy.

3. Toto Prohlášení je nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací či jiné smlouvy (dále jen „smlouva“) o poskytování služeb, uzavřené mezi poskytovatelem a účastníkem a je zveřejněno na https://brnet.cz/ sekce Dokumenty. Nedílnou součástí smlouvy jsou rovněž platné Všeobecné podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen „VP“) zveřejněné na https://brnet.cz/ sekce Dokumenty. V případě rozporu mezi ustanoveními tohoto Prohlášení a VP mají přednost ustanovení tohoto Prohlášení.

4. 4. Definice základních pojmů: a) osobní údaj – je jakákoliv informace týkající se konkrétní fyzické osoby (dále také jen „subjekt údajů“), kterou lze touto informací přímo nebo nepřímo identifikovat, ať už jde o identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště či pobytu, IČ, DIČ, telefonní číslo, email), lokační údaje (údaje o poloze), zvláštní prvky fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské povahy týkající se identity fyzické osoby (např. věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, zaměstnání, příjmy a výdaje, počet dětí apod.) nebo informace z fotografií a kamerových systémů;

b) zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé osobní údaje) – některé osobní údaje zvlášť rizikové z pohledu možných zásahů do garantovaných práv a svobod fyzických osob, např. údaje o zdravotním stavu, o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání a dále také genetické a biometrické údaje;

c) subjekt údajů – každá fyzická osoba/účastník, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány;

d) zpracování osobních údajů – jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, která je prováděna s pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, uložení, pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, omezení, výmaz nebo zničení;

e) správce – subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; správcem osobních, provozních i lokalizačních údajů je poskytovatel;

f) zpracovatel – subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce, na základě jeho pověření a pouze ve správcem stanoveném rozsahu a ke stanovenému účelu. Zpracovatelem může být poskytovatel nebo jiná osoba;

g) příjemce – jakýkoliv subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytnuty; v některých případech se za příjemce nepovažují orgány veřejné moci;

h) souhlas subjektu údajů – jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává své svolení ke zpracování svých osobních údajů;

I biometrické údaje – osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifikaci, např. zobrazení obličeje nebo daktyloskopické údaje;

j) provozní údaje – jakékoliv údaje zpracovávané pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování;

k) lokalizační údaje – jakékoliv údaje zpracovávané v síti el. komunikací nebo službou elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu telekomunikačního koncového zařízení účastníka;

l) kamerový systém se záznamem – technický systém umožňující pořizování a uchovávání obrazových a zvukových záznamů subjektů údajů; 2/4

m) personalizovaná reklama – informace a reklama, kterou poskytovatel zasílá subjektu údajů ohledně aktuálních služeb, nabídek, soutěží, akcí apod., a která odpovídá osobním zájmům subjektu údajů a analyzuje určitým způsobem nákupní chování a využívání služeb ze strany účastníků jako subjektů údajů

n) ZC – zákaznické centrum a obchodní oddělení poskytovatele, které pracují s osobními údaji účastníků U Kublova 537/1, Praha 4 IČ:75083531

o) Kontakty poskytovatele – adresa sídla, poskytovatele, tel. č.: +420 775 683 891; email: napanet@napanet.cz, Na Kontakty poskytovatele se lze obracet s dotazy týkajícími se ochrany údajů dle tohoto Prohlášení, se žádostmi o přístup k informacím i v souvislosti s případnými stížnostmi na porušení ochrany údajů;

p) ÚOOÚ – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, www.uoou.cz. Tento úřad je kontrolním a dozorových orgánem dle GDRP v ČR.

ČL. II ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZÁSADY JEJICH ZPRACOVÁNÍ

1. Zpracování osobních údajů provádí poskytovatel výhradně v souladu s těmito základními zásadami dle GDPR:

a) zásada zákonnosti – osobní údaje jsou poskytovatelem zpracovávány na základě právem stanovených důvodů (bez souhlasu účastníka) anebo na základě souhlasu účastníka. Bez souhlasu účastníka zpracovává poskytovatel osobní údaje poskytnuté účastníkem, pokud jde: § o plnění smlouvy či jejích nedílných součástí uzavřené s účastníkem (včetně vyúčtování služeb, vyřizování reklamací, vymáhání dluhů apod.); § o plnění zákonných povinností poskytovatele; § o ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů; § o plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci (typicky na základě žádosti orgánu veřejné moci, např. soudu či Policie ČR); § o zpracování nutné pro účely oprávněných zájmů poskytovatele (např. v případě vymáhání dlužných částek u soudu či u ČTÚ, ochrana majetku poskytovatele). V ostatních případech zpracovává poskytovatel osobní údaje účastníků na základě jejich doložitelného souhlasu, který může být udělen samostatně, ve smlouvě, ve VP či v tomto Prohlášení.

b) zásada transparentnosti a korektnosti – osobní údaje jsou poskytovatelem zpracovávány transparentně a korektně, tedy účastníkovi jsou přístupné informace o zpracování jeho údajů, o způsobech zpracování a zpracování zohledňuje zájmy účastníka.

c) zásada účelového omezení zpracování – osobní údaje jsou poskytovatelem zpracovávány pouze k legitimnímu účelu, ať už jde o zpracování bez souhlasu účastníka (zde se jedná zejména o účel plnění smlouvy) anebo se souhlasem účastníka (zejména zpracování údajů pro účely reklamy a marketingu – viz níže v tomto Prohlášení).

d) zásada minimalizace údajů a přesnosti – osobní údaje jsou zpracovávány v přiměřeném a nejmenším možném rozsahu, který je nezbytně nutný pro splnění účelu zpracování a současně jsou zpracovávána přesná, správná a aktuální data. Poskytovatel údaje pravidelně v součinnosti s účastníkem aktualizuje (nejméně 1x za dva roky); za tímto účelem uděluje účastník poskytovateli souhlas, aby ho v této souvislosti kontaktoval písemně, telefonicky či emailem. Po aktualizaci údajů jsou nepřesné či nesprávné údaje v souladu s právními předpisy zlikvidovány.

e) zásada časového omezení uložení – osobní údaje jsou poskytovatelem uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování, tedy po dobu trvání smlouvy a dále po dobu 3 let od jejího ukončení, a to za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů poskytovatele, pokud právní předpisy nestanoví v některých případech dobu delší anebo pokud není např. z důvodu vymáhání dluhu nutná v konkrétním případě delší doba uložení údajů.

f) ) zásada integrity, důvěrnosti a bezpečnosti zpracování – poskytovatel zajišťuje bezpečné zpracování osobních údajů účastníků (ať už manuálně nebo automatizovanou formou). Osobní údaje účastníků jsou zpřístupňovány pouze pověřeným zaměstnancům či spolupracujícím osobám poskytovatele, a to pouze v rozsahu nezbytném pro účely zpracování. Poskytovatel i všichni jeho zaměstnanci, případně spolupracující osoby (zpracovatelé údajů, právní, daňoví a účetní poradci, osoby pověřené vymáháním pohledávek), jsou vázáni povinností mlčenlivosti o osobních údajích účastníků (buď ze zákona anebo smluvně). Poskytovatel má také za účelem zajištění plnění této zásady přijata technická a organizační bezpečnostní opatření ve smyslu příslušných ustanovení GDPR, zejména opatření týkající se zabezpečení provozního prostředí, včetně pravidelného testování IT systémů, kódování, šifrování dat, nevratné likvidace dat v rámci databází apod., to vše k zamezení možnosti zneužití údajů třetími osobami či neoprávněného přístupu k údajům třetími osobami či neoprávněné ztráty či zničení údajů. Případné bezpečnostní incidenty (narušení bezpečnosti týkající se porušení zabezpečení, integrity nebo ztráty osobních údajů) hlásí poskytovatel v souladu s GDPR ÚOOÚ bez zbytečného odkladu (pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o incidentu dozvěděl). Poskytovatel jako správce také hlásí takové porušení všem dotčeným subjektům údajů, pokud je pravděpodobné, že porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Bezpečnostní prvky poskytovatel průběžně přizpůsobuje aktuálnímu stavu techniky. 3/4 2. Poskytovatel je oprávněn zpracovávat tyto osobní údaje účastníka: § identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, IČ, DIČ); § kontaktní údaje (korespondenční adresa, telefonní číslo, emailová adresa); § místo instalace, včetně všech údajů uvedených ve smlouvě; § číslo občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti (např. cestovního pasu); § číslo účtu, SIPO (platební údaje). 3. V případě zasílání personalizované reklamy poskytovatel zpracovává tyto osobní údaje účastníka: § identifikační a kontaktní údaje uvedené v odst. 2 shora; § místo instalace, včetně dalších souvisejících údajů uvedených ve smlouvě; § využívané služby a nabídky poskytovatele a jeho akce, včetně klasifikací do kategorií (např. časové období využívání služeb, cena služeb apod.)

4. Účastník poskytuje veškeré osobní údaje poskytovateli dobrovolně (osobně, písemně či elektronicky, např. vyplněním elektronického formuláře při elektronickém uzavření smlouvy) a je oprávněn poskytnutí odmítnout; je však srozuměn s tím, že v případě odmítnutí poskytnutí údajů uvedených shora, a které jsou nutné pro uzavření smlouvy dle § 63 ZoEK, může poskytovatel uzavření smlouvy odmítnout, případně již uzavřenou smlouvu ukončit, neboť bez poskytnutí těchto údajů není realizace smlouvy možná.

5. Poskytovatel zpracovává osobní údaje účastníků také prostřednictvím kamerového systému se záznamem. Kamerový systém je umístěn pouze v prostorách ZC poskytovatele a osobní údaje jsou tímto způsobem zpracovávány za účelem ochrany oprávněných zájmů poskytovatele a účastníka (zejména v souvislosti s ochranou majetkových hodnot poskytovatele a ochrany života a zdraví zaměstnanců poskytovatele a účastníků). Uchovávání osobních údajů je omezeno maximálně na 7 pracovních dnů ode dne pořízení záznamu, poté je záznam nevratně zlikvidován (smazán). Vstupem do prostor ZC uděluje účastník poskytovateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů prostřednictvím kamerového systému se záznamem; prostor ZC je v této souvislosti řádně označen informačními tabulkami o monitorování těchto prostor kamerovým systémem se záznamem. V souvislosti se zpracováním osobních údajů touto formou má poskytovatel zpracována technická a organizační bezpečnostní opatření v souladu s GDPR.

6. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu účastníka: V případě, že s tímto udělil účastník ve smlouvě souhlas, je poskytovatel (nebo jím pověřená třetí osoba) oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje uvedené ve smlouvě pro účely komunikace o službách poskytovatele a pro obchodní a marketingové účely (včetně cílené reklamy a zjišťování zájmu účastníka o jednotlivé druhy služeb, mimo jiné i prostřednictvím přímého a nepřímého telemarketingu). Poskytnuté údaje jsou ze strany poskytovatele zpracovávány mimo jiné také prostřednictvím automatizovaných systémů, a to včetně ukládání na nosiče informací. Poskytnuté údaje uchovává poskytovatel po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu 3 let po jejím ukončení. Udělený souhlas je účastník oprávněn kdykoliv bezplatně odvolat. Účastník výslovně souhlasí s využíváním a zpracováním svého rodného čísla, pokud bylo poskytovateli poskytnuto, a to pro účely plnění smlouvy. Tento souhlas účastník poskytuje v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění a je oprávněn tento souhlas kdykoliv bezplatně odvolat.

V případě, že s tímto udělil účastník ve smlouvě souhlas, je poskytovatel (nebo jím pověřená třetí osoba) oprávněn zpracovávat osobní údaje účastníka uvedené ve smlouvě za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Obchodní sdělení je poskytovatel oprávněn činit prostřednictvím poštovních nebo jiných podobných zásilek, telefonicky nebo emailem na adresy či kontakty uvedené ve smlouvě. Účastník dále souhlasí, že jeho osobní údaje (elektronický kontakt ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění) lze využít také za účelem šíření obchodních sdělení třetích stran; účastník souhlasí se zobrazováním reklam na zboží nebo služby poskytovatele nebo třetích stran prostřednictvím koncových zařízení účastníka. Tento souhlas je účastník oprávněn kdykoliv bezplatně odvolat, resp. bezplatně odmítnout zasílání dalších obchodních sdělení kontaktováním poskytovatele na adrese jeho sídla, telefonicky či emailem, prostřednictvím infostánek anebo prostřednictvím odkazu v obchodním sdělení. Uvedením svého telefonního čísla ve smlouvě souhlasí účastník s využitím tohoto telefonního čísla (nebo aktualizovaného telefonního čísla) pro zasílání upomínek/výzev k nápravě, popř. o hlášení o poruchách ve smyslu VP

Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn pořizovat zvukové záznamy telefonních hovorů uskutečněných oběma stranami, a to za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a jejích dodatků, za účelem interní kontroly služeb u poskytovatele, zvyšování jejich kvality a dále za účelem vymáhání případných dluhů ze smlouvy.


ČL. III ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍCH A LOKALIZAČNÍCH ÚDAJŮ, DŮVĚRNOST KOMUNIKACÍ

1. Účastník uděluje poskytovateli souhlas se zpracováním provozních a lokalizačních údajů v souladu se ZoEK, a to na dobu trvání smlouvy, případně na dobu delší, pokud je takto stanoveno platnými právními předpisy. Tento souhlas je účastník oprávněn kdykoliv bezplatně odvolat (to neplatí, pokud je poskytovateli uložena na základě zvláštních právních předpisů povinnost ke zpracování a uchování předmětných údajů; v takových případech je 4/4

poskytovatel oprávněn údaje zpracovávat a uchovávat po dobu stanovenou těmito právními předpisy i v případě, že účastník souhlas odvolal). V případě souhlasu se zpracováním lokalizačních údajů umožní poskytovatel účastníkovi přechodně odmítnout zpracování těchto údajů pro každé spojení do sítě anebo pro každý přenos zprávy, a to bezplatně a za použití jednoduchých prostředků.

2. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel vede elektronickou databázi účastníkem uskutečněných operací v rámci své sítě i mimo ni a uděluje poskytovateli souhlas s příp. měřením objemu dat přenesených technickými prostředky poskytovatele, měřením odezvy (ping), popř. jinými činnostmi obdobného charakteru. Tím není dotčena ochrana osobních, provozních či lokalizačních údajů dle platných právních předpisů.

3. Účastník bere na vědomí a souhlasí s tím, že dle § 90 ZoEK je poskytovatel povinen uchovávat provozní údaje služby poskytnuté účastníkovi do doby rozhodnutí sporu podle § 129 odst. 3 ZoEK nebo do konce doby, během které může být vyúčtování ceny nebo poskytnutí služby elektronických komunikací právně napadeno nebo úhrada vymáhána (do konce doby, do které může být úhrada vymáhána lze uchovávat také provozní údaje nezbytné pro vyúčtování ceny služby).

ČL. IV PRÁVA ÚČASTNÍKA

1. Účastník má právo na informace (na přístup) o údajích (osobních, provozních, lokalizačních) o něm zpracovávaných, zejména jaké údaje jsou zpracovávány, o zdrojích (původu) a způsobech zpracování a příjemcích, kterým byly informace případně předány, době uložení. Informace budou účastníkovi poskytnuty bezplatně na základě jeho Žádosti, jejíž vzor je zveřejněn na https://napanett.cz/ sekce Dokumenty. V případě, že je žádost účastníka zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená (např. opakované nedůvodné žádosti), je poskytovatel oprávněn za poskytnutí informace požadovat přiměřený poplatek, případně odmítnout žádosti vyhovět; to neplatí pro žádosti podané elektronicky.

2. 2. Účastník má právo udělený souhlas odvolat, pokud není podmínkou pro realizaci smlouvy (blíže viz shora v tomto Prohlášení), a to kdykoliv a bezplatně, oznámením na Kontakty poskytovatele anebo jinými způsoby uvedenými v tomto Prohlášení.

3. V případě, že údaje poskytnuté poskytovateli nejsou správné, je účastník oprávněn kdykoliv tyto údaje opravit sám (prostřednictvím infostánek – https://napanett.cz) nebo nechat opravit (sdělením aktuálních údajů poskytovateli písemně, elektronicky nebo telefonicky) – právo na opravu

4. Právem účastníka je také právo na výmaz a omezení zpracování, o která může účastník kdykoliv požádat. Výmaz bude proveden nejpozději do 1 měsíce od podání žádosti; pokud by výmaz údajů odporoval účelu zpracování (např. v případě, že smlouva stále trvá), smluvním či zákonným podmínkám anebo zákonným povinnostem či důvodům, může být místo výmazu provedeno omezeni zpracování údajů, o čemž bude účastník informován. Po výmazu údajů již není možné požadovat právo na přístup k informacím.

5. Výmazu údajů již není možné požadovat právo na přístup k informacím. 5. Pokud účastník bude požadovat získat osobní údaje, které poskytovatel zpracovává, poskytovatel mu tyto informace předá anebo je předá jiného správci, kterého účastník označí. Za účelem využití tohoto práva na přenositelnost údajů má poskytovatel právo účastníka identifikovat. Údaje budou předány pouze tehdy, pokud je to technicky možné, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

6. Účastník má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace. Poskytovatel osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami účastníka jako subjektu údajů, nebo výkon právních nároků. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. V případě, že účastník vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou, již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

7. Vzor Žádosti na uplatnění práv účastníka jako subjektu údajů je zveřejněn na https://napanet.cz/ sekce Dokumenty

8. Účastník je oprávněn kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování jeho osobních údajů, resp. porušení ochrany osobních údajů, a to na Kontakty poskytovatele, případně je oprávněn se obrátit na ÚOOÚ jako na dozorový orgán.

ČL. V

Změna poskytovatele služby přístupu k internetu

a) Poskytovatel služby přístupu k internetu zajistí, aby účastník, který o to požádá, mohl změnit poskytovatele této služby tak, aby byla zajištěna kontinuita poskytovaných služeb, pokud je to technicky možné. V případě rozhodnutí účastníka o změně poskytovatele služby, je každý poskytovatel služby dotčený touto změnou povinen poskytnout účastníkovi před touto změnou a v jejím průběhu odpovídající informace.

b) Pokud účastník chce změnit poskytovatele služby přístupu k internetu, může požádat přejímajícího (nového) poskytovatele o zajištění této změny (postup změny vede přejímající poskytovatel). Účastník v žádosti o změnu uvede nejméně: i./ svoje identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo, bydliště); ii./identifikační údaje opouštěného poskytovatele; iii./ identifikaci služeb, které mají být předmětem změny poskytovatele služby přístupu k internetu; iv./ den, ke kterému má změna poskytovatele proběhnout; v./ověřovací kód pro změnu poskytovatele služby přístupu k internetu vydaný opouštěným poskytovatelem služby

c) Přejímající poskytovatel služby do 1 pracovního dne od obdržení žádosti účastníka o změnu poskytovatele vyrozumí opouštěného (původního) poskytovatel služby o žádosti účastníka o změnu, sdělí mu všechny náležitosti nutné pro provedení změny a informace o dni, ke kterému má změna proběhnout a společně ověří možnost provedení změny poskytovatele služby

d) Přejímající poskytovatel je oprávněn ověřit totožnost účastníka předtím, než jeho jménem požádá opouštěného poskytovatele o změnu poskytovatele služby; pokud účastník ve smyslu ověření totožnosti neposkytne součinnost, hledí se na něho, jako by o změnu poskytovatele nepožádal.

e) Přejímající poskytovatel zajistí, aby k aktivaci služeb došlo v nejkratší možné době, nebo ve lhůtě dohodnuté s účastníkem. Opouštěný poskytovatel je povinen poskytovat svoje služby za stejných podmínek až do doby, kdy jsou aktivovány služby 6/12 nového poskytovatele. Přerušení poskytování služby během změny poskytovatele služby přístupu k internetu nesmí přesáhnout 1 pracovní den.

f) Účastník má právo na paušální náhradu, pokud dojde ke změně poskytovatele služby přístupu k internetu se zpožděním nebo dojde ke zneužití změny v důsledku porušení povinnosti přejímajícího nebo opouštěného poskytovatele služby nebo dojde k nedodržení dohodnutých termínů opravy a instalace. Dojde-li ke změně poskytovatele služby přístupu k internetu se zpožděním, činí výše paušální náhrady 200 Kč za každý započatý den prodlení a počínaje šestým dnem trvání prodlení náleží Účastníku za každý započatý den prodlení paušální náhrada ve výši 400 Kč. Při zneužití změny poskytovatele služby přístupu k internetu činí výše paušální náhrady 600 Kč za každý započatý den, po který trvá stav způsobený zneužitím změny poskytovatele služby přístupu k internetu. Nedodrží-li poskytovatel ujednaný termín opravy a instalace, činí výše paušální náhrady 200 Kč za každý započatý den prodlení. Počínaje šestým dnem trvání prodlení náleží Účastníku za každý započatý den prodlení náhrada ve výši 400 Kč. Právo na náhradu škody podle občanského zákoníku v rozsahu převyšujícím paušální náhradu tím není dotčeno.

g) Nezbytné úkony související se změnou poskytovatele provádějí přejímající i opouštěný poskytovatel na svoje náklady.

h) Technické a organizační podmínky pro realizaci změny poskytovatele služby přístupu k internetu mezi podnikateli, včetně souvisejících postupů a lhůt, jsou stanovena vyhl. č. 58/2022 Sb., o podmínkách přenositelnosti telefonních čísel a změny poskytovatele přístupu k internetu.

ČL. VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Osobní údaje účastníků nejsou poskytovatelem předávány do zahraničí ani žádné mezinárodní organizaci.

2. Prohlášení je poskytovatel oprávněn kdykoliv změnit či doplnit způsobem dohodnutým pro změnu VP, pokud se nejedná o změnu v důsledku změny právních předpisů.

3. Toto Prohlášení je účinné od 1.7.2022.