Image


Ceník Kontakt Home IpTV Hardware

GDPR
Záznam o činnostech zpracování. Čl. 30 odst1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Správce: Daniel Dospiva Účely zpracování: Poskytování veřejné telekomunikační sítě. Čl.6 odst. 1 pism b) GDPR - zpracování je nezbytné ke splnění smlouvy: Z důvodů fakturace a servisních zásahů. Zpracování údajů nezbytně nutné k plnění právní povinnosti. Kategorie osobních údajů: Jmeno, příjmení, bydliště, email, tel.. K údajům má přístup pouze oprávněná osoba. Výmaz osobních údajů: Účetní doklady podle zákona o účetnictví, ostatní hned po ukončení závazku. Smlouvy jsou vyhotoveny a ukládány v uzamčených prostorách bez přístupu veřejnosti. Přístup k datům v elektronické podobě je šifrován a zabezpečen hesly.
email: dospiva@napanet.cz

Platby č. účtu atd...
Pokud nemáte nebo jste zapomněli jméno a heslo do klientské sekce kontaktujte nás
Každý uživatel v síti má vlastní stránku s informacemi o připojení Odkaz
Číslo účtu pro platby: 51-4383970247/0100
IČO: 75083531

Smlouva

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování veřejných služeb elektronických komunikací.
1. Účastník a poskytovatel, kdo je kdo?
V těchto Všeobecných podmínkách jsou upravena Vaše práva a povinnosti jako účastníka služeb elektronických komunikací (dále jen Služby). Pokud jste fyzická osoba, nepodnikatel, jsou tyto Všeobecné podmínky určeny pro Vás. Dále jsou zde upravena práva a povinnosti poskytovatele těchto Služeb.

Kdy je Smlouva uzavřena


Uzavření Smlouvy Vám můžeme nabízet různými způsoby, zejm. písemně, ale podle našich aktuálních technických možností i některými prostředky komunikace na dálku. Podle toho, jaký jste z aktuálně nabízených způsobů uzavření smlouvy vybral (a), je smlouva uzavřená (platná a účinná): a) oboustranným podpisem formuláře Smlouvy, byla-li uzavřena písemně, nebo b) prostřednictvím e-mailu jsme si dohodli veškeré náležitosti Smlouvy a vzájemně je odsouhlasili, nebo d) prostřednictvím telefonu jsme si dohodli veškeré náležitosti Smlouvy a vzájemně je odsouhlasili.


2.3. Podmínky pro uzavření Smlouvy


Smlouvu s Vámi uzavřeme, pokud nám sdělíte všechny údaje vyžadované zákonem (3.1) Dále můžeme žádat, abyste prokázal(a) právo k užívání místa instalace (4.4.1.). Vezměte prosím na vědomí, že pokud jste v minulosti neplnil(a) závazky vůči NapaNet, nejsme povinni s Vámi Smlouvu uzavřít.


2.4. Pokud chcete změnit Služby


2.4.1. Pokud chcete změnit rozsah užívané Služby, to znamená zvýšit snížit využívaný tarif, nebo pokud si chcete přiobjednat jinou Službu (dále jen změna Služeb), kontaktujte nás na telefonické lince uvedeného na webu https://www.napanet.cz/kontakt. Požadovanou změnu Služeb provedeme nejpozději do 30 dnů od Vaší žádosti; od tohoto okamžiku považujeme dohodu o změně Služeb za uzavřenou, nebyla-li dříve uzavřena písemně.


2.5. Za jakých podmínek může Smlouvu změnit


2.5.1. Pokud NapaNet změní podmínky Smlouvy, tzn. i jakoukoli součást Smlouvy, dozvíte se o tom minimálně 1 měsíc předem, a to na našich internetových stránkách https://www.napanet.cz/ Důvodem pro změnu podmínek Smlouvy ze strany NapaNet může být inflace, zavedení nových Služeb, změny podmínek na trhu elektronických komunikací, zkvalitňování sítě či vývoje nových technologií, či změna jiných technických, provozních, obchodních nebo organizačních podmínek na straně NapaNet.


2.5.2. Pokud NapaNet změní podstatné náležitosti Smlouvy (co jsou podstatné náležitosti definuje zákon o elektronických komunikacích), anebo změní podmínky Smlouvy ve Váš neprospěch, oznámíme Vám to minimálně 1 měsíc předem stejnou formou, jakou jste zvolili pro zasílání vyúčtování. 3. Pokud NapaNet změní podstatné náležitosti Smlouvy, anebo změní podmínky Smlouvy ve Váš neprospěch, a Vy s touto změnou nesouhlasíte, máte možnost ukončit Smlouvu ke dni, kdy se mají podmínky Smlouvy změnit. O tom, že s novými podmínkami Smlouvy nesouhlasíte, nás ale musíte písemně informovat alespoň 15 dnů před plánovanou změnou, jinak nebudeme schopni technicky tento požadavek zpracovat a Smlouvu ukončit. Právo ukončit smlouvu z tohoto důvodu však nemáte, dojde-lí ke změně podmínek Smlouvy na základě změny právní úpravy nebo v případě změny uložené Českým telekomunikačním úřadem.


2.6. Na jak dlouho je Smlouva uzavřena


Smlouvu s Vámi uzavíráme na dobu neurčitou.


2.7. Jak ukončit Smlouvu.


Na ukončení Smlouvy nebo jednotlivé Služby se můžeme dohodnout, nebo je možné Smlouvu písemně vypovědět, anebo je možné od Smlouvy odstoupit.


2.7.1. Výpověď Smlouvy: Smlouvu můžete písemně vypovědět bez udání důvodu v 1 měsíční výpovědní lhůtě. Výpovědní lhůta začne běžet první den následujícího měsíce po tom, co nám doručíte Vaši výpověď Smlouvy.

2.7.2. Výpověď jednotlivé Služby

Můžete nám také písemně zaslat výpověď jednotlivé Služby, a to bez udání důvodu v 1 měsíční výpovědní lhůtě. Výpovědní lhůta začne běžet první den následujícího měsíce po tom, co nám doručíte Vaši výpověď Služby.

2.7.3. Odstoupeni

Smlouvu je možné ukončit také písemným odstoupením.

2.7.3.2. NapaNet může odstoupit od Smlouvy nebo od jednotlivé Služby, pokud: a) neuhradíte v průběhu trvání Smlouvy jakákoli 3 vyúčtování a my Vás na tuto skutečnost upozornili; b) uhradíte 2 po sobě jdoucí vyúčtováni až po splatnosti a my Vás na tuto skutečnost upozornili; c) jste nám sdělil(a) nebo do Smlouvy doplnil(a) nepravdivý údaj, která je podmínkou k uzavření Smlouvy (3.1.); d) jste neposkytl(a) nutnou součinnost pro plnění Smlouvy, zejm. jste nám Vy nebo vlastník domu, kde Vám máme poskytovat Služby, neumožnili umístění potřebného zařízení pro poskytování Služeb anebo jste neumožnili přístup k místu instalace nebo k umístěnému zařízení. Za takové neposkytnutí přiměřené součinnosti považujeme i ohrožující, hrubé nebo neuctivé chováni vůči našim zaměstnancům či dodavatelům; e) Služby užívá jiná osoba bez našeho souhlasu (4.5.1.) f) Používáte nebo Šíříte nástroje, které by mohly ohrozit bezpečnost a integritu sítě NapaNet nebo dalších osob (4.5.2.d); g) z technických důvodů na naší straně, které nám znemožní plnit předmět smlouvy.


2.8 kontaktujte nás

Pro komunikaci s námi využívejte, prosím, výhradně elektronickou nebo telefonickou cestou nebo prostřednictvím webového rozhraní https://www.napanet.cz//kontakt, klient.napanet.cz

2.9. Doručujeme Vám…

Ke komunikaci s Vámi budeme přednostně využívat Vámi sdělenou adresu elektronické pošty. Také můžeme využít adresu elektronické pošty, kterou jste použil(a) při předchozí komunikaci s námi. Dále budeme ke komunikaci s Vámi využívat Vámi sdělenou kontaktní adresu a telefon, jinak adresu místa instalace Služby. Pokud nastane změna ve Vašich kontaktních údajích a Vy nám to nesdělíte (3.2.), budeme Vám dále zasílat sdělení na původní kontakty. Vezměte prosím na vědomí, že takto zaslaná sdělení budeme považovat za doručená. Vezměte prosím také na vědomí, že pokud si nevyzvednete nebo odmítnete převzít doporučenou poštovní zásilku, považuje se i taková zásilka za doručenou, neboť se dostala do sféry Vašeho vlivu.

3. Informace o účastníkovi

3.1. Údaje nutné pro uzavření Smlouvy Aby bylo možné s Vámi uzavřít Smlouvu, potřebujeme znát tyto Vaše osobní údaje: jméno a příjmení, bydliště, v určitých situacích datum narozeni nebo rodné číslo popř. č. OP. Osobní údaje nám poskytujete dobrovolně.

3.2. Změna Vašich údajů

Pokud se některá z informací vyplněných ve Smlouvě změní, je nutné, abyste tuto změnu oznámili co nejdříve, nejpozději do 7 dní od změny. To se týká také kontaktní adresy, na kterou Vám zasíláme veškeré písemnosti.

3.3. Provozní a lokalizační údaje

NapaNet vede databázi, která obsahuje osobní údaje, Jméno příjmení popř rodné číslo č. OP. provozní údaje a lokalizační údaje svých účastníků. Podpisem Smlouvy vyslovujete souhlas se zpracováním uvedených údajů, které se Vás týkají. Provozní údaje jsou jakékoli údaje, které musíme dle zákona zpracovávat pro potřeby přenosu zpráv sítěmi elektronických komunikací nebo pro jejich účtování. Lokalizační údaje jsou jakékoli údaje, které musíme dle zákona zpracovávat v sítích elektronických komunikací a které určují zeměpisnou polohu koncového zařízení uživatele.

3.4. Proč údaje zpracováváme a v jakém rozsahu

Údaje o Vás zpracováváme pouze v rozsahu nutném pro splnění našich zákonných povinností, pro uzavření Smlouvy, pro plnění Smlouvy a faktučních plnění.

3.5. Jak údaje zpracováváme

Údaje shromažďujeme a zpracováváme manuálně nebo automaticky. Údaje shromažďujeme a zpracováváme sami.

3.6. Registr dlužníků

Pokud se stanete naším dlužníkem, můžeme informaci o tom poskytnout příslušnému registru dlužníků. Podpisem Smlouvy s tím souhlasíte. Cenu za Služby Vám vyúčtujeme zpravidla měsíčně. Vyúčtování ceny Vám doručíme v elektronické podobě, pokud jsme se nedohodli jinak. Pokud máte zájem o tištěné vyúčtování, je možné ho zasílat na Vaši žádost. Pokud nám nesdělíte Vaši adresu elektronické pošty, budeme Vám zasílat tištěné vyúčtování. Tištěné vyúčtováni je zpoplatněno dle ceníku.

3.7 Vaše práva při zpracování osobních údajů

Máte právo, abychom Vám poskytli informaci, jaké konkrétní osobní údaje a v jakém rozsahu o Vás zpracováváme.

4. Služby

4.1. Jaké Služby poskytujeme

Poskytujeme Vám tyto služby elektronických komunikací: a) Služba přístupu k síti internet

4.2. Od kdy Služby poskytujeme

Službu Vám budeme poskytovat ode dne, kdy náš technik úspěšně zprovozní koncové místo (tzn. účastnickou zásuvku ve Vašem bytě) nebo v den, kdy Vám dodáme Přijímací zařízení, pokud je koncové místo již zprovozněno. Službu Vám začneme poskytovat nejpozději do 40 dnů od podpisu Smlouvy.

4.3. Instalace Přijímacích zařízeni

Přijímací zařízení (co to je se dozvíte v čl. 7) si zpravidla nainstalujete sám/sama. Pokud budete chtít, aby Vám Přijímací zařízení nainstaloval náš technik, je třeba tuto službu objednat. Instalace Přijímacího zařízení technikem je zpoplatněna dle ceníku.

4.4. Kde Vám Služby poskytujeme Služby Vám poskytujeme ve Vašem domě či bytě (bytové jednotce) nebo v bytě, ke kterému máte užívací právo {např. nájem); jedná se o místo instalace.

4.4.1. Užívací právo

Pokud byt nebo dům nevlastníte, můžeme po Vás před uzavřením Smlouvy požadovat prokázáni, že byt nebo dům užíváte oprávněně, např. doložením nájemní smlouvy. To stejné platí v případě, že budete chtít změnit místo instalace během trvání Smlouvy. Pokud neprokážete, že byt užíváte oprávněně, nemusíme s Vámi uzavřít Smlouvu, a tedy ani poskytovat Služby.

4.4.2. Přístup

Je potřeba, abyste nám místo instalace zpřístupnil(a), abychom mohli zprovoznit koncové místo. Bez této součinnosti Vám Služby nebudeme moci poskytnout.

4.4.3. Souhlas vlastníka domu

Je na Vás, abyste měl(a) souhlas vlastníka domu, ve kterém má být místo instalace, že v tomto domě je možné koncové místo nainstalovat, pokud tam ještě není instalováno. Pokud takový souhlas nemáte, je nutné nám to písemně sdělit, jinak budeme mít za to, že souhlas máte zajištěn. Pokud takový souhlas nebudete mít, může se stát, že Vám Služby nebudeme moci poskytovat. Abychom mohli my nebo naši pověření technici provádět údržbu, opravy, úpravy, montáž, přemístění, revize, měření či demontáž Služeb nebo zařízení potřebných pro užíváni Služeb, je nutné, abyste pro nás zajistil(a) přístup do prostor v domě, kde se koncové místo nachází. Pokud takový přistup nebudeme mít, může se stát, že Vám Služby nebudeme moci poskytovat.

4.5. Užívání Služeb

4.5.1. Kdo může Služby užívat

Služby můžete užívat Vy jako účastník, anebo osoby, které s Vámi bydlí v bytě domě. K tomu, aby Služby užívaly jiné osoby, od nás potřebujete výslovný souhlas.

4.5.2. Jak můžete Služby užívat

Při užívání našich Služeb: a) nezasahujte do našich zařízení, neměňte jejich nastavení, ani neměňte nastavení připojeného Přijímacího zařízení; b) neuskutečňujte zlomyslná nebo obtěžující volání; c) užívejte Službu v souladu s její specifikací, Všeobecnými podmínkami a právními předpisy; d) nepoužívejte nebo nešiřte jakékoli nástroje, které by mohly ohrozit bezpečnost a integritu sítě NapaNet nebo dalších osob. Služby můžete užívat prostřednictvím zařízení, které splňuje požadavky stanovené právními předpisy pro provoz v ČR.

4.6. Co když vznikne porucha Služeb

Pokud vznikne v rámci sítě NapaNet porucha, odstraníme ji co nejdříve. Pokud Vám Služby přestanou fungovat nebo nejste spokojeni s jejich kvalitou, je nutné to bez odkladu nahlásit na uvedené kontakty na stránkách https://www.napanet.cz//kontakt. Po nahlášení opravíme poruchu do 2 pracovních dní. Pokud je porucha na naší síti nebo na našem zařízení, nese náklady na opravu NapaNet. Vy však nesete náklady, jestliže je porucha na Vašem zařízení a my Vám jej na Vaši žádost opravíme.

4.7. Omezení Služeb

4.7.1. Důvody omezeni Omezit nebo přerušit poskytování Služeb Vám na nezbytně nutnou dobu můžeme z provozních nebo technických důvodů (zejména hrozí-li přetíženi kapacity sítě), nebo v případě narušení bezpečnosti a integrity naší sítě, bezpečnosti služby nebo při zjištění jejího ohroženi nebo zranitelnosti), nebo na základě rozhodnutí státního orgánu, v období krizového stavu nebo z důvodu jiného důležitého veřejného zájmu. Omezit nebo přerušit poskytování Služeb Vám můžeme také v případě, že: a) neuhradíte včas a řádné vyúčtování Služeb, a to ani po uplynutí náhradní lhůty; b) máme důvodné podezření, že Vy nebo jiná osoba zneužíváte Vám poskytované Služby; c) odmítnete složit záruku (5.8); d) užíváte Služby způsobem, který může negativně ovlivnit provoz sítě či jakékoliv její Části, nebo kvalitu Služeb poskytovaných jiným účastníkům (např. užíváte zařízení neschválené pro provoz v ČR);

4.7.2. Důsledky omezení

Poskytování služeb Vám obnovíme co nejdříve, jakmile odpadne důvod, kvůli kterému jsme Vám Služby omezili nebo přerušili. Po dobu omezení nebo přerušení z důvodů 4.7.1. a) až d) platíte Služby v plném rozsahu, a za opětovné zprovoznění, můžeme požadovat úhradu poplatku dle ceníku. Pokud jsme Vám omezili nebo přerušili poskytováni Služeb z důvodů 4.7.1. a) až d), můžeme Vám po obnovení poskytování Služeb účtovat cenu Služeb v plné výši, pokud jsme Vám do té doby poskytovali slevu.

4.8. Kapacita

Aby nedocházelo k přetížení kapacity sítě, můžeme stanovit povolený objem přenesených dat pro jednotlivé Služby v určitém období. Pokud povolený objem přenesených dat překročíte, můžeme omezit rychlost přenosu u Vámi užívané Služby do konce určeného období.

4.9. Odpovědnost za škodu

Prosím vezměte na vědomi, že naše odpovědnost za škodu je omezena ze zákona. NapaNet tedy není povinna nahradit škodu uživatelům Služby, pokud vznikne v důsledku přerušení Služby nebo vadného poskytnutí Služby.

5. Cena za Služby

5.1. Od kdy platíte a kolik

Cenu za Služby hradíte od zahájení jejich poskytování. Výše ceny za Služby je uvedena ve Smlouvě nebo v platném ceníku Služeb.

5.2 Kdy a jak Vám posíláme vyúčtování

Cenu za Služby Vám vyúčtujeme zpravidla měsíčně. Vyúčtování ceny Vám doručíme v elektronické podobě. Pokud máte zájem o tištěné vyúčtování, je možné ho zasílat na Vaši žádost.

5.3. Kdy a jak platíte

Vyúčtování Splatnost ceny za Služby je uvedena přímo ve vyúčtování. Pokud se stane, že ve vyúčtování splatnost není uvedena, je takové vyúčtování splatné do 10 dnů od jeho doručení. Způsob platby jsme si domluvili ve Smlouvě. Pokud ne, zasílejte nám úhradu vyúčtování na náš účet uvedený ve vyúčtování. Důležité je, abyste při jakékoli platbě na náš účet uvedli správný variabilní symbol, který je také uveden na vyúčtování. Podle variabilního symbolu totiž poznáme, že je platba od Vás a nebudeme Vás zbytečně upomínat.

Pokud neuhradíte včas nebo řádně cenu za Služby, vyzveme Vás znovu k zaplacení stejnou formou, jakou jsme Vám doručili vyúčtování a poskytneme Vám minimálně 7. denní náhradní lhůtu k zaplacení. Pokud ani potom nezaplatíte cenu za Služby, můžeme Vám omezit poskytování Služeb (4.8.1.)

5.4. Pokud neuhradíte cenu opakovaně

Pokud uhradíte 2 po sobě jdoucí vyúčtování až po splatnosti a my Vás na tuto skutečnost upozornili, můžeme odstoupit od Smlouvy (2.7.3.2.b). Od Smlouvy můžeme rovněž odstoupit, pokud neuhradíte v průběhu trvání Smlouvy jakákoli 3 vyúčtování a my Vás na tuto skutečnost upozornili (2.7.3.2.a).

5.5. Úhrada

Vezměte prosím na vědomí, že platbu, kterou od Vás obdržíme, můžeme dle naší volby použít na úhradu jakékoli Vaší dlužné částky. O tom, na kterou úhradu, jaké dlužné částky byla Vaše platba použita, Vás budeme informovat na Vaši žádost prostřednictvím klientského centra.

5.6. Záloha

Můžeme po Vás také požadovat složení zálohy dle ceníku. Pokud jste složil(a) zálohy, můžeme Vaší dlužnou částku započíst proti poskytnuté záloze. O započtení Vás budeme informovat na Vaši žádost. Po ukončení Smlouvy Vám složenou zálohu po započtení všech dlužných částek vrátíme. Na vrácení zálohy máme 30 dnů od ukončení Smlouvy nebo od vypořádání všech závazků (včetně vrácení Doplňkového zařízení) z Vaší strany, podle toho, co nastane později

6. Reklamační řád

6.1. Nejste spokojeni s vyúčtovanou cenou

Pokud nesouhlasíte s výší vyúčtované ceny za Služby, máte možnost vyúčtování reklamovat písemně pomoci elektronické pošty. Vyúčtování můžete reklamovat do 2 měsíců od jeho doručení, potom Vám právo reklamovat podle zákona zanikne.

6.2. Odkladný účinek

Pokud vyúčtování reklamujete včas, nemá taková reklamace podle zákona odkladný účinek na splatnost vyúčtováni a je potřeba, abyste vyúčtování zaplatili. Na Vaši žádost však může Český telekomunikační úřad o odkladném účinku reklamace rozhodnout.

6.3. Nejste spokojeni s poskytnutou Službou

Pokud nesouhlasíte s kvalitou poskytnuté Služby, máte možnost Službu reklamovat písemně elektronickou poštou. Službu můžete reklamovat do 2 měsíců od jejího vadného poskytnuti, potom Vám právo reklamovat podle zákona zanikne.

6.4. Jak a do kdy reklamaci vyřídíme

Vaši reklamaci vyřídíme do 30 dnů od chvíle, kdy jste nám ji doručil(a). Pokud Vaši reklamaci vyúčtování vyřídíme kladně, zohledníme Vám případný přeplatek za Služby v následujícím vyúčtování Služeb. Pokud Vaši reklamaci Služby vyřídíme kladně, zohledníme případnou slevu z ceny Služby v následujícím vyúčtováni Služeb. Pokud nesouhlasíte se způsobem vyřízení reklamace, můžete se v takovém případě obrátit na Český telekomunikační úřad.

7. Pronájem Přijímacích zařízení

7.1. Co je Přijímací zařízení? Přijímací zařízení je zařízení, které Vám umožní užívat naše Služby, tzn. přijímat náš signál. Jedná se např. o modem, set-top-box atp. Přijímací zařízení Vám podle konkrétní nabídky buď pronajmeme, zdarma vypůjčíme nebo prodáme. Prodej Přijímacích zařízení je upraven zvlášť ve Všeobecných obchodních podmínkách prodeje Přijímacích zařízení.

7.2. Pronájem Přijímacího zařízení

Pokud se rozhodnete, že si Přijímací zařízení chcete pronajmout, platíte za pronájem pravidelné měsíční poplatky ve výši určené v ceníku. Vyúčtování a úhrada poplatků za pronájem Přijímacího zařízení probíhá stejným způsobem jako u vyúčtování Služeb. . .

7.3. Výpůjčka Přijímacího zařízení

Pokud máte Přijímací zařízení zdarma vypůjčené, platí pro výpůjčku stejná práva a povinnosti jako pro pronájem Přijímacích zařízení. Vrácení Přijímacího zařízení Do 7 dnů po ukončení Smlouvy je nutné, abyste nám vrátil(a) pronajaté Přijímací zařízení, a to na adresu našeho na které se dohodneme. To platí i v případě, že ukončíte užívání jednotlivé Služby a Přijímací zařízení používáte jen pro jej příjem. Aby se vracené Přijímací zařízení se považuje za vrácené v momentě, kdy ho převezmeme.

7.5. Ochrana Přijímacího zařízení... Pronajaté zařízení chraňte proti poškození ale i ztrátou a krádeží. Vrátit nám jej musíte nejenom včas, ale také v pořádku.

7.6. Co když Přijímací zařízení nevrátíte včas a v pořádku... Pokud nám pronajaté Přijímací zařízení včas a v pořádku (7.4. a 7.5.) nevrátíte, vezměte prosím na vědomí, Že Vám můžeme naúčtovat smluvní pokutu dle ceníku.

8. Právo a příslušnost

Smlouva se řídí českým právním řádem, a to především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Pokud některá část Smlouvy bude shledána neplatnou, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení. Případné spory, které mezi námi vzniknou, bude řešit podle věcné příslušnosti Český telekomunikační úřad nebo obecný soud České republiky

10. Účinnost

Tyto Všeobecné podmínky jsou účinné od 24.10. 2016.

11. Akce

11.1. Akce které můžeme pořádat se řídí dodatkem.

11.2. Dodatek

a) V případě využíti akce se smlouva uzavírá na dobu určitou a to na 24 měsíců.

b) Po ukončení 24 měsíční smlouvy automaticky tarif za služby přechází na dobu určitou s výpovědní dobou 1 kalendářní měsíc.

c) Pokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, cena i závazky trvají do doby uhrazení všech pohledávek vůči síti NapaNet.

d) Reklamace zboží v akcích probíhá po písemné domluvě pomocí elektronické pošty.

e) Doba vyřízení reklamace je 30 dní.

f) Po dobu reklamace nevzniká nárok a úlevu z měsíční fakturované částky nebo náhradu zařízení.

g) V případě negativní vyjádření reklamace nevzniká nárok a úlevu z měsíční fakturované částky nebo náhradu zařízení.

h) Prosím berte na vědomí, že zboží v akcích je Vám na dobu trvání smlouvy propůjčeno.

i) Po ukončení trvání smlouvy je Vám zařízení prodáno za cenu 1Kč pouze v případě, že máte uhrazeny všechny pohledávky vůči síti NapaNet. V opačném případě je zařízeni stále v majetku sítě NapaNet.

12.0 Nadměrné užívání

a) V případě nadměrného zatěžování sítě může dojít k omezení rychlosti.